Cường hóa vật phẩm
1. Vui lòng THOÁT GAME trước khi Nâng cấp vật phẩm, Mọi lỗi xảy ra do không thoát game ADM KHÔNG GIẢI QUYẾT.
2. Chỉ hiện thị những vật phẩm ĐANG MẶC TRÊN NHÂN VẬT
Tên tài khoản
Chọn vật phẩm
Chọn Cấp Cường Hóa
Mã xác nhận
Nhập lại mã *